អ្នកទិញកម្ពុជា Cambodian buyers

ក្រុងប៉ោយប៉ែត PoiPet City  ការប្រើប្រាស់ S-Matrixសូមអរគុណ
 Thank you for using our S-Matrix product.


ថ្ងៃទី 10 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
It's since Monday, 10th August 2015
វានឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំនួនតែ1គំរប =20 L
បាញ់បានផ្ទៃដីប្រហែល 8A 
it use only in 1 lid = 20L water, which is can spray for 8A area.

វាលដំឡូងមីនេះប្រើ S-Matrix បាញ់
Cassava field that using S-Matrix
----------------------------------------------------------------------
ក្រុងស្វាយរៀង Svay Rieng ការប្រើប្រាស់ S-Matrix សូមអរគុណ
វាលខ្ទឹមកើនឡើង S-Matrix ដែលមានទំហំធំ
វាលខ្ទឹមក្រោយប្រើជីបាន15ថ្ងៃ
This is the result of Garlic field after 15days using S-matrix

កសិករមានទំនុកចិត្តលើ S-Matrix ដែលមិនមានជាតិពុលប៉ះពាល់សុខភាព
Farmer have highly confidence on S-Matrix that is do not have toxic effects health

វាត្រូវបានប្រើផងដែរនៅក្នុងដំណាំស្រូវ
It's also used in rice crop