ផលមិនប៉ះពាល់នៃការប្រើ S-Matrixនៅក្នុងករណីនៃជាតិស្ករអំពៅ 
In the case of sugar cane
ប្រៀបធៀបដំណាំអំពៅនៅព្រៃវែង ប្រសិនបើអ្នកប្រើជ្រើសរើស S-Matrix 
រូបភាពខាងលើដាំក្រោយរូបភាពខាងក្រោម7ថ្ងៃ
ប្រើS-Matrix​ រូបមន្ត1+5បាញ់បាន30ថ្ងៃ
If you use the S-Matrix
រូបភាពអំពៅទាំង2នៅក្បែរគ្នាខាងក្រោមដាក់ជីគីមី ដាំមុន7ថ្ងៃ