ភោជនីដ្ឋាននៅបារាំង

មានម្ហូបខ្មែរ ថៃ និង អ៊ឺរុប
មានអាសយដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងអាចទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទខាងក្រោម