របៀបបាញ់ដំណាំដោយប្រើOrganic S-Matrix


ពេលស្វាយធំអាចបាក់មែកបើមិនទល់


ចំការស្វាយនៅគីរីរម្យប្រើជីធម្មជាតិOrganic S-Matrix
ក្នុងមួយផ្លែទម្ងន់0,6kg


ប្រើជី Organic S-Matrix បាញ់ចំការស្វាយនៅគីរីរម្យបានផលល្អណាស់
អាចចុះទៅមើលនិងទំនាក់ទនងបានឥឡូវនេះ។ TEL: 096 488 9388
Organic S-Matrixបាញ់ទៅលើដើមក្រូចឆ្មា
ដែលចង់ខូចនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
Organic S-Matrix បាញ់ទៅលើសណ្តែកកួរ
នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

វិធីនៃការប្រើជីOrganic S-Matrix ទៅលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។
The Method to use the S-Matrix Fertilizer for all kind of crop. 
 
ប្រើជី Organic S-Matrix បាញ់ចំការត្រប់នៅស្រុក កោះធំ
ខេត្តកណ្តាល។

ប្រើជី Organic S-Matrix បាញ់ទៅលើកសិដ្ឋានបណ្តុះផ្សិត
នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ប្រើជី Organic S-Matrix បាញ់ចំការម្រេចនៅស្រុកមេមត់
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ចំណាយក្នុងមួយគុម្ពអស់ប្រាក់ 160រៀលក្នុងមួយលើក


 ការប្រៀបធៀបដំណាំលើទឹកក្រោយពេលបាញ់បន្ថែម
នូវជីOrganic S-Matrixរូបមន្តទី 1+5+6បញ្ចូលគ្នា
ក្នុងបរិមាណ3cc/20Lបាញ់បានផ្ទៃដំណាំ 200ការ៉េចំ
ណាយប្រាក់អស់ 2000រៀល។បើសិនដាំធម្មតាប្រើរយះពេល
40ថ្ងៃក្រោយពេលប្រើ Organic S-Matrix 
 និងសល់រយះពេល30ថ្ងៃហើយបន្ថែមទិន្នផលខ្ពស់។

The comparison of hydroponic plant after using S-Matix formula 1+5+6 mixed together with the quantity 3cc/20L, that can spray for 200 square surface  with the cost of 2,000Riel. If the normal planting period is 40 days, but after using Organic S-Matrix is only 30 days period with highly yields.
ការប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំលើទឹក