ពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុន ភីធី&អេច
ទីស្នាក់ការស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក ភ្នំពេញ ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ស្តីពីការធ្វើកសិកម្មដោយគ្មានសារជាតិគីមី។

​​
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)
ការចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីសាស្រ្តាចារ្យជំនាញផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ
ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៏នៃ ផលិតផល ស៊ុបព័រ អេស មេតទ្រិក (Super S-Matrix)