ការចុះបាញ់ជីពិសោធន៍ជីសរីរាង្គSuper S-Matrix លើចំការស្មៅនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង